Privacy

My, pracownicy Clementoni S.p.a. uważamy ochronę prywatności naszych użytkowników za podstawową, dlatego też podejmujemy wszelkie niezbędne w tym celu środki i nieustannie staramy się okazać przy przetwarzaniu danych osobowych najwyższą staranność i ogromną powagę, w świadomości, że dzieci i gry dla dzieci stanowią główny aspekt naszej działalności.
Dlatego podczas przetwarzania zgromadzonych danych osobowych podejmujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Niniejsze oświadczenie wyjaśnia, w jaki sposób zarządza się danymi osobowymi użytkowników, uzyskanymi za pośrednictwem naszej witryny internetowej (www.clementoni.it), ilustrując metody i cele gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania informacji, zgodnie z art. 13 i 14 Reg. UE 2016/679 (tzw. GDPR).

Administrator danych osobowych

Administratorem przetwarzania danych osobowych jest CLEMENTONI S.p.A., z siedzibą w Recanati, Zona Fontenoce, P. IVA 00092380435, zwana dalej "Clementoni" lub "Administrator".

Kategorie przetwarzanych danych

Do przeglądania naszej strony nie trzeba rejestrować ani podawać danych osobowych. 

Rejestracja i podanie danych są jednak niezbędne, aby uzyskać dostęp do obszaru zastrzeżonego "MyClem" i powiązanych sekcji ("MyClem" i "Obszar Konkursów"). 

Zainteresowane strony mogą również podać swoje dane osobowe, aby zgłosić swoją kandydaturę na stanowiska w dziale "Pracuj z nami" oraz aby uzyskać informacje i pomoc od naszego Serwisu Obsługi Klientów. 

Wobec tego, w konkretnym przypadku dane osobowe przetwarzane przez Clementoni na naszej stronie są następujące:

 1. rejestracja w obszarze "MyClem": dane osobowe i dane kontaktowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, hasło) i log systemowy, pliki cookie, adres IP;
 2. żądanie wysyłki "Triopsów" (specjalna sekcja w obszarze "MyClem"): oprócz danych wymienionych w punkcie a), dane zawierające adres dla wysyłki "Triopsów";
 3. obszar konkursów (sekcja specjalna w obszarze "MyClem"): oprócz danych wymienionych w punkcie a), dane zawierające adres do wysyłki nagród; dodatkowe dane niezbędne do przeprowadzenia konkursu, takich jak dane dotyczące wizerunku;
 4. zakup zapasów materiałów: dane osobowe i dane kontaktowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail) i log systemu, pliki cookie, adres IP, dane zawierające adres do wysyłki materiałów, dane rozliczeniowe, dane dotyczące metod płatności;
 5. obszar "Pracuj z Nami": dane osobowe i dane kontaktowe kandydata, fotografia, dane dotyczące szkoleń, studiów i kariery, należące do kategorii chronionych, dodatkowe dane dobrowolnie podane przez kandydata w jego życiorysie;
 6. serwis Klientów: dane osobowe, dane kontaktowe.

Uprawnienia do dostarczania danych

Należy pamiętać, że rejestracja w strefie "MyClem", dostęp do zarejestrowanego konta i, ogólnie biorąc, udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem naszej witryny są dozwolone tylko dla użytkowników, którzy ukończyli 16 lat.

Dane osobowe dotyczące nieletnich w wieku poniżej 16 lat mogą być przekazywane za zgodą jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub innego uprawnionego podmiotu, zgodnie z art. 8 GDPR.

Clementoni S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, jeżeli użytkownik poda dane błędne, nieprawdziwe, lub dane osób trzecich, również nieletnich, nie będąc uprawniony i/lub wyraźnie upoważniony do udzielania ich i wyrażania zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za takie zachowanie.

Pliki cookie

Ta strona wykorzystuje niektóre rodzaje plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z rozszerzonymi informacjami na temat plików cookie pod poniższym linkiem: https://www.iubenda.com/privacy-policy/994636/cookie-policy.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Podanie wyżej wymienionych danych jest zawsze fakultatywne, a ich przetwarzanie odbywa się w następujących celach.

 1. Rejestracja w obszarze "MyClem": 
  • umożliwienie Użytkownikowi zmaksymalizowanie doznania w grach produktów Clementoni, poprzez dostęp do zarezerwowanego obszaru i dedykowanych sekcji ("MyClem", "Obszar konkursów") - Cel 1;
  • wykorzystywania danych do celów statystycznych i tworzenia profilu, do opracowywania, utrzymywania i ulepszania produktów i naszych usług, a także do wysyłania informacji, komunikacji i ofert handlowych – Cel 2.

  Powyższe przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika (art. 6 ust. 1, litera a GDPR), które należy wyrazić osobno dla każdego celu, przy użyciu specjalnego formularza informatycznego wyświetlanego w momencie rejestracji. 

  Użytkownik ma prawo do odwołania zgody w dowolnej chwili, bez uszczerbku dla dopuszczalności prawa przetwarzania danych, udzielonego przed odwołaniem. Sposób korzystania z prawa do odwołania podany jest w sekcji "Wykonywanie praw zainteresowanej strony". 

  Ewentualna odmowa przez zainteresowaną stronę podania danych osobowych, brak zgody na Cel 1 lub jego odwołanie spowodują niemożliwość uzyskania dostępu do obszaru "MyClem" i powiązanych sekcji.

  Zgoda w odniesieniu do Celów 2 i 3 jest całkowicie fakultatywna, a w przypadku braku zgody lub późniejszego odwołania, nadal będzie możliwy dostęp do obszaru "MyClem".

 2. Żądanie wysyłki "Triopsów" (dedykowana sekcja w obszarze "MyClem"): 
  • zarządzanie przesyłką "Triopsów" po zakupie odpowiedniego produktu przez Klienta - Cel 3.

  Powyższe przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania umownego przez firmę Clementoni wobec Klienta, w wyniku zakupu produktu (Artykuł 6, ust. 1, litera b GDPR). 

 3. Obszar konkursów (dedykowana sekcja w obszarze "MyClem"):
  • sprawdzanie wygrania nagród i zarządzanie ich przesyłką - Cel 4.

  Powyższe przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia przez firmę Clementoni zobowiązania umownego w stosunku do zwycięzcy konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi konkursów z nagrodami (art. 6, ust. 1, litera c GDPR).

 4. Zakup zapasów: 
  • zarządzanie transakcją zakupu zapasów materiałów, płatności za nie i wysyłki - Cel 5.

  Wyżej wymienione przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy między Clementoni a klientem (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR).

 5. Obszar "Pracuj z Nami": 
  • zarządzanie wnioskami o pracę - Cel 6.

  Wyżej wymienione przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika (art. 6 ust. 1, litera a GDPR), którą należy wyrazić za pomocą specjalnego formularza informatycznego wyświetlanego w momencie dostarczenia danych. 

  Użytkownik ma prawo do odwołania zgody w dowolnej chwili, bez uszczerbku dla dopuszczalności prawa przetwarzania danych, udzielonego przed odwołaniem. Sposób korzystania z prawa do odwołania podany jest w sekcji "Wykonywanie praw zainteresowanej strony". 

  Ewentualna odmowa przez zainteresowaną stronę podania danych osobowych, brak zgody lub jej odwołanie uniemożliwi przetwarzanie danych w wyżej wymienionym celu.

 6. Obsługa klientów:
  • zarządzanie wnioskami od klientów - Cel 7.

  Powyższe przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika (art. 6 ust. 1, litera A do RWP), które należy wyrazić za pomocą specjalnego formularza informatycznego wyświetlanego w momencie dostarczenia danych. 

  Użytkownik ma prawo do odwołania zgody w dowolnej chwili, bez uszczerbku dla dopuszczalności prawa przetwarzania danych, udzielonego przed odwołaniem. Sposób korzystania z prawa do odwołania podany jest w sekcji "Wykonywanie praw zainteresowanej strony". 

  Ewentualna odmowa przez zainteresowaną stronę podania danych osobowych, brak zgody lub jej odwołanie uniemożliwi przetwarzanie danych w wyżej wymienionym celu.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu.

 1. rejestracja w obszarze "MyClem": 2 lata od ostatniego dostępu do obszaru "MyClem";
 2. żądanie wysyłki "Triopsów" (dedykowana sekcja w obszarze "MyClem"): 10 lat od wysyłki "Triopsów";
 3. obszar konkursów (dedykowana sekcja w obszarze "MyClem"): czas przechowywania przewidziany w przepisach dotyczących konkursów z nagrodami, przewidzianych dla określonego konkursu;
 4. zakup zapasów: 10 lat od wysłania zapasów;
 5. "Praca z Nami": okres niezbędny do wyboru kandydata i najwyżej dwa lata od daty wysłania kandydatury;
 6. serwis dla Klientów: 10 lat od zamknięcia teczki udzielenia serwisu.

Po upływie wyżej wymienionego okresu wszystkie dane, w tym konto użytkownika "MyClem", zostaną usunięte. 

Ujawnianie danych  

Dane osobowe mogą zostać ujawnione stronom trzecim, należycie wyznaczonym jako podmioty przetwarzające dane (art. 28 GDPR), które przetwarzają rzeczone dane w imieniu Clementoni S.p.A.

W szczególności dane przetwarzane za pomocą naszej strona są przekazywane do:

 • Beesoft.it S.r.l., z siedzibą przy Via San Giovanni Scafa, 7 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) – Italia (https://www.iubenda.com/privacy-policy/813188/cookie-policy?an=no&s_ck=false), firmy wspomagającej Clementoni S.p.A. w zarządzaniu witryną internetową;
 • Shopify International Limited, z siedzibą w Intertrust Ireland, 2. piętro 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia (link do polityki prywatności: https://www.shopify.com/legal/privacy), która zapewnia infrastrukturę sklepu internetowego Clementoni;
 • Zendesk, Inc., z siedzibą przy 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA, reprezentowana w Europie przez Zendesk International Ltd, z siedzibą przy 1 Grand Parade Dublin 6 D06 R9X8, Irlanda (https://www.zendesk.it/company/customers-partners/privacy-policy/), która zapewnia infrastrukturę dla serwisu obsługi klientów witryny internetowej;
 • Overside srl, z siedzibą przy Via della Repubblica 90 bis, 63822 Porto San Giorgio (FM), Włochy, która zapewnia serwis techniczny dla sekcji naszej witryny internetowej;
 • Talentia Software Italia S.r.l., Via Valtellina, 63, 20159 Milano, Italia (https://www.talentia-software.it/informativa-privacy/), która zapewnia infrastrukturę informatyczną dla obszaru "Praca z Nami".

Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • eksperci techniczni i producenci oprogramowań, które wspomagają Administratora w opracowaniu, konserwacji i utrzymaniu witryny internetowej;
 • firmy świadczące usługi hostingowe dla przetwarzanych danych;
 • firmy, które zarządzają obsługą klienta za pośrednictwem strony internetowej;
 • firmy zarządzające zamówieniami na produkty zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego;
 • firmy świadczące usługi w zakresie księgowości i fiskalne (zarządzanie fakturowaniem i płatnościami);
 • firma zarządzająca przesyłką zamówionych materiałów za pośrednictwem strony internetowej

W celach logistycznych i operacyjnych związanych z usługą hostingową dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza UE, dla których istnieje decyzja podjęta przez Komisję UE o odpowiedniej ochronie, tzn, że zapewniają one odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 GDPR. 

Nie przewiduje się ujawnienia przetwarzanych danych osobowych, ani przekazywania tych danych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

Środki bezpieczeństwa

Dane osobowe będą poddawane przetwarzaniu wyłącznie drogą informatyczną. W tym celu zostaną zastosowane wszystkie procedury zmierzające ku ochronie poufności, integralności i dostępności informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawa zainteresowanej strony

Zgodnie z artykułami 13-21 GDPR, zgodnie z warunkami w nim przewidzianymi, zainteresowana strona może w każdej chwili skorzystać względem Clementoni S.p.A. z następujących prawa:

 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych (patrz sekcja "Cele przetwarzania i podstawa prawna")
 • prawo dostępu (Użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie o przetwarzaniu danych, a także informacje o przetwarzanych danych i otrzymać ich kopię);
 • prawo do sprostowania (Użytkownik może zażądać aktualizacji lub korekty swoich danych osobowych);
 • prawo do usuwania danych (Użytkownik może zażądać skasowania swoich danych osobowych, w przypadkach i na warunkach określonych w art. 17 GDPR); 
 • prawo do przenoszenia danych (w przypadkach i zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 GDPR, Użytkownik ma prawo do otrzymania ich danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i czytelnym przez automatyczne urządzenie oraz, jeżeli jest to technicznie wykonalne, do uzyskania przeniesienia ich bez przeszkód na innego administratora).
 • ograniczenie przetwarzania (Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, w przypadkach, omawianych w art. 18 RBP. W takim przypadku dane mogą być przetwarzane przez Administratora, także w celu ich przechowywania, za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ochrony własnych lub innych praw przed sądem lub ze względu na interes publiczny).
 • prawo do sprzeciwu (Użytkownik, gdy dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym lub uzasadnionym interesie Administratora danych, ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego sprzeciw może być założony bez podania przyczyny). 
 • prawo do złożenia skargi do organu ds. gwarancji (www.garanteprivacy.it).

Korzystanie z praw zainteresowanej strony

W celu skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień, oprócz prawa do wniesienia skargi do Gwaranta w celu ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Clementoni S.p.A. kierując pismo na adres: privacy@clementoni.it

Inspektor ochrony danych (DPO)

Clementoni S.p.A. mianowany Inspektorem ochrony danych zgodnie z art. 37 GDPR (Inspektor Ochrony Danych - Data Protection Officer - D.P.O.).

W sprawie wszelkich wniosków i odnośnie korzystania ze swych praw Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres poczty e-mail:  privacy@clementoni.it lub drogą pocztową na adres: 

Data Protection Officer
Clementoni S.p.A. 
Zona Ind.le Fontenoce scn 
62019 Recanati (MC)
 

Zmiany w tej polityce prywatności

Clementoni S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnej chwili, powiadamiając o tym Użytkowników, którzy mogą odwołać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2018

© CLEMENTONI - Wszelkie prawa zastrzeżone
Iscritta presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata al n. 67490 REA
P.IVA N. 00092380435 - CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO 5.700.000,00
Kraj:
Język:

Ta strona internetowa lub narzędzia stron trzecich wykorzystują pliki cookie, które są niezbędne do funkcjonowania polityki plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub wycofać swoją zgodę, zapoznaj się z Cookie Policy i Privacy Policy.

OK