Puzzle

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i oświadczenie zgodnie z art. 13 i 14 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Zgodnie z artykułami 13 i 14 GDPR, informujemy Państwa o następujących kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych, podanych Clementoni S.p.A. w niniejszym formularzu.

Administrator danych osobowych

Administratorem przetwarzania danych osobowych jest CLEMENTONI S.p.A., z siedzibą w Recanati, Zona Fontenoce, P. IVA 00092380435, zwana dalej "Clementoni" lub "Administrator".

Kategorie przetwarzanych danych

Dane przetwarzane przez Clementoni na podstawie powyższego formularza to:

  1. dane osobowe i adres (imię i nazwisko, adres wysyłki)
  2. dane kontaktowe (numery telefonów, e-mail).

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych ma na celu okazanie serwisu i wysyłkę ewentualnych brakujących fragmentów układanek-puzzli po zakupie danego wyrobu przez Klienta.

Rzeczone przetwarzanie jest niezbędne, aby firma Clementoni mogła okazać Klientowi serwis, wynikający z zakupu wyrobu (art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR). Przekazanie wyżej wymienionych danych jest zawsze fakultatywne, ale nieposiadanie ich uniemożliwi wysłanie brakującego elementu.

Czas przechowywania danych

Formularz ten będzie przechowywany przez 6 miesięcy od wysłania brakujących elementów, natomiast dane w nim podane będą przechowywane w formacie cyfrowym przez 10 lat, od daty wysyłki materiału, a następnie zostaną usunięte.

Ujawnianie danych 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione stronom trzecim, należycie wyznaczonym jako podmioty przetwarzające dane (art. 28 GDRP), które przetwarzają dane w imieniu Clementoni S.p.A. w celu zarządzania zamówieniami i wysyłką materiałów.

Nie przewiduje się ujawnienia przetwarzanych danych osobowych, ani przekazywania tych danych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

Środki bezpieczeństwa

Dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i elektronicznie. W tym celu zostaną zastosowane wszystkie procedury zmierzające ku ochronie poufności, integralności i dostępności informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawa zainteresowanej strony

Zgodnie z artykułami 13-21 GDPR, zgodnie z warunkami w nim przewidzianymi, zainteresowana strona może w każdej chwili skorzystać względem Clementoni S.p.A. z następujących prawa:

  • prawo dostępu (Użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie o przetwarzaniu danych, a także informacje o przetwarzanych danych i otrzymać ich kopię);
  • prawo do sprostowania (Użytkownik może zażądać aktualizacji lub korekty swoich danych osobowych);
  • prawo do anulowania danych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym") (Użytkownik może zażądać skasowania swoich danych osobowych, w przypadkach i na warunkach określonych w art. 17 GDPR);
  • prawo do przenoszenia danych (w przypadkach i zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 GDPR, Użytkownik ma prawo do otrzymania ich danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i czytelnym przez automatyczne urządzenie oraz, jeżeli jest to technicznie wykonalne, do uzyskania przeniesienia ich bez przeszkód na innego administratora).
  • ograniczenie przetwarzania (Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, w przypadkach, omawianych w art. 18 RBP. W takim przypadku dane mogą być przetwarzane przez Administratora, także w celu ich przechowywania, za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ochrony własnych lub innych praw przed sądem lub ze względu na interes publiczny).
  • prawo do sprzeciwu (Użytkownik, gdy dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym lub uzasadnionym interesie Administratora danych, ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego sprzeciw może być założony bez podania przyczyny). 
  • prawo do złożenia skargi do organu ds. gwarancji (www.garanteprivacy.it).

Korzystanie z praw zainteresowanej stronyW celu skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień, oprócz prawa do wniesienia skargi do Gwaranta w celu ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Clementoni S.p.A. kierując pismo na adres: privacy@clementoni.it

Inspektor ochrony danych (DPO)

Clementoni S.p.A. mianowany Inspektorem ochrony danych zgodnie z art. 37 GDPR (Inspektor Ochrony Danych - Data Protection Officer - D.P.O.).

W sprawie wszelkich wniosków i odnośnie korzystania ze swych praw Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres poczty e-mail:  privacy@clementoni.it lub drogą pocztową na adres: 

Data Protection Officer
Clementoni S.p.A. 
Zona Ind.le Fontenoce scn 
62019 Recanati (MC)

© CLEMENTONI - Wszelkie prawa zastrzeżone
Iscritta presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata al n. 67490 REA
P.IVA N. 00092380435 - CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO 5.700.000,00
Kraj:
Język:

Ta strona internetowa lub narzędzia stron trzecich wykorzystują pliki cookie, które są niezbędne do funkcjonowania polityki plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub wycofać swoją zgodę, zapoznaj się z Cookie Policy i Privacy Policy.

OK