Privacy

My, pracownicy Clementoni S.p.a. uważamy ochronę prywatności naszych użytkowników za podstawową, dlatego też podejmujemy wszelkie niezbędne w tym celu środki i nieustannie staramy się okazać przy przetwarzaniu danych osobowych najwyższą staranność i ogromną powagę, w świadomości, że dzieci i gry dla dzieci stanowią główny aspekt naszej działalności.
Dlatego podczas przetwarzania zgromadzonych danych osobowych podejmujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Niniejsze oświadczenie wyjaśnia, w jaki sposób zarządza się danymi osobowymi użytkowników, uzyskanymi za pośrednictwem naszej witryny internetowej (www.clementoni.it), ilustrując metody i cele gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania informacji, zgodnie z art. 13 i 14 Reg. UE 2016/679 (tzw. GDPR).

Administrator danych osobowych

Administratorem przetwarzania danych osobowych jest CLEMENTONI S.p.A., z siedzibą w Recanati, Zona Fontenoce, P. IVA 00092380435, zwana dalej "Clementoni" lub "Administrator".

Kategorie przetwarzanych danych

Do przeglądania naszej strony nie trzeba rejestrować ani podawać danych osobowych. 

Rejestracja i podanie danych są jednak niezbędne, aby uzyskać dostęp do obszaru zastrzeżonego "MyClem" i powiązanych sekcji ("MyClem" i "Obszar Konkursów"). 

Zainteresowane strony mogą również podać swoje dane osobowe, aby zgłosić swoją kandydaturę na stanowiska w dziale "Pracuj z nami" oraz aby uzyskać informacje i pomoc od naszego Serwisu Obsługi Klientów. 

Wobec tego, w konkretnym przypadku dane osobowe przetwarzane przez Clementoni na naszej stronie są następujące:

 1. rejestracja w obszarze "MyClem": dane osobowe i dane kontaktowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, hasło) i log systemowy, pliki cookie, adres IP;
 2. żądanie wysyłki "Triopsów" (specjalna sekcja w obszarze "MyClem"): oprócz danych wymienionych w punkcie a), dane zawierające adres dla wysyłki "Triopsów";
 3. obszar konkursów (sekcja specjalna w obszarze "MyClem"): oprócz danych wymienionych w punkcie a), dane zawierające adres do wysyłki nagród; dodatkowe dane niezbędne do przeprowadzenia konkursu, takich jak dane dotyczące wizerunku;
 4. zakup zapasów materiałów: dane osobowe i dane kontaktowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail) i log systemu, pliki cookie, adres IP, dane zawierające adres do wysyłki materiałów, dane rozliczeniowe, dane dotyczące metod płatności;
 5. obszar "Pracuj z Nami": dane osobowe i dane kontaktowe kandydata, fotografia, dane dotyczące szkoleń, studiów i kariery, należące do kategorii chronionych, dodatkowe dane dobrowolnie podane przez kandydata w jego życiorysie;
 6. serwis Klientów: dane osobowe, dane kontaktowe.

Uprawnienia do dostarczania danych

Należy pamiętać, że rejestracja w strefie "MyClem", dostęp do zarejestrowanego konta i, ogólnie biorąc, udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem naszej witryny są dozwolone tylko dla użytkowników, którzy ukończyli 16 lat.

Dane osobowe dotyczące nieletnich w wieku poniżej 16 lat mogą być przekazywane za zgodą jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub innego uprawnionego podmiotu, zgodnie z art. 8 GDPR.

Clementoni S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, jeżeli użytkownik poda dane błędne, nieprawdziwe, lub dane osób trzecich, również nieletnich, nie będąc uprawniony i/lub wyraźnie upoważniony do udzielania ich i wyrażania zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za takie zachowanie.

Pliki cookie

Ta strona wykorzystuje niektóre rodzaje plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z rozszerzonymi informacjami na temat plików cookie pod poniższym linkiem: https://www.iubenda.com/privacy-policy/994636/cookie-policy.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Podanie wyżej wymienionych danych jest zawsze fakultatywne, a ich przetwarzanie odbywa się w następujących celach.

 1. Rejestracja w obszarze "MyClem": 
  • umożliwienie Użytkownikowi zmaksymalizowanie doznania w grach produktów Clementoni, poprzez dostęp do zarezerwowanego obszaru i dedykowanych sekcji ("MyClem", "Obszar konkursów") - Cel 1;
  • wykorzystywania danych do celów statystycznych i tworzenia profilu, do opracowywania, utrzymywania i ulepszania produktów i naszych usług, a także do wysyłania informacji, komunikacji i ofert handlowych – Cel 2.

  Powyższe przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika (art. 6 ust. 1, litera a GDPR), które należy wyrazić osobno dla każdego celu, przy użyciu specjalnego formularza informatycznego wyświetlanego w momencie rejestracji. 

  Użytkownik ma prawo do odwołania zgody w dowolnej chwili, bez uszczerbku dla dopuszczalności prawa przetwarzania danych, udzielonego przed odwołaniem. Sposób korzystania z prawa do odwołania podany jest w sekcji "Wykonywanie praw zainteresowanej strony". 

  Ewentualna odmowa przez zainteresowaną stronę podania danych osobowych, brak zgody na Cel 1 lub jego odwołanie spowodują niemożliwość uzyskania dostępu do obszaru "MyClem" i powiązanych sekcji.

  Zgoda w odniesieniu do Celów 2 i 3 jest całkowicie fakultatywna, a w przypadku braku zgody lub późniejszego odwołania, nadal będzie możliwy dostęp do obszaru "MyClem".

 2. Żądanie wysyłki "Triopsów" (dedykowana sekcja w obszarze "MyClem"): 
  • zarządzanie przesyłką "Triopsów" po zakupie odpowiedniego produktu przez Klienta - Cel 3.

  Powyższe przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania umownego przez firmę Clementoni wobec Klienta, w wyniku zakupu produktu (Artykuł 6, ust. 1, litera b GDPR). 

 3. Obszar konkursów (dedykowana sekcja w obszarze "MyClem"):
  • sprawdzanie wygrania nagród i zarządzanie ich przesyłką - Cel 4.

  Powyższe przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia przez firmę Clementoni zobowiązania umownego w stosunku do zwycięzcy konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi konkursów z nagrodami (art. 6, ust. 1, litera c GDPR).

 4. Zakup zapasów: 
  • zarządzanie transakcją zakupu zapasów materiałów, płatności za nie i wysyłki - Cel 5.

  Wyżej wymienione przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy między Clementoni a klientem (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR).

 5. Obszar "Pracuj z Nami": 
  • zarządzanie wnioskami o pracę - Cel 6.

  Wyżej wymienione przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika (art. 6 ust. 1, litera a GDPR), którą należy wyrazić za pomocą specjalnego formularza informatycznego wyświetlanego w momencie dostarczenia danych. 

  Użytkownik ma prawo do odwołania zgody w dowolnej chwili, bez uszczerbku dla dopuszczalności prawa przetwarzania danych, udzielonego przed odwołaniem. Sposób korzystania z prawa do odwołania podany jest w sekcji "Wykonywanie praw zainteresowanej strony". 

  Ewentualna odmowa przez zainteresowaną stronę podania danych osobowych, brak zgody lub jej odwołanie uniemożliwi przetwarzanie danych w wyżej wymienionym celu.

 6. Obsługa klientów:
  • zarządzanie wnioskami od klientów - Cel 7.

  Powyższe przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika (art. 6 ust. 1, litera A do RWP), które należy wyrazić za pomocą specjalnego formularza informatycznego wyświetlanego w momencie dostarczenia danych. 

  Użytkownik ma prawo do odwołania zgody w dowolnej chwili, bez uszczerbku dla dopuszczalności prawa przetwarzania danych, udzielonego przed odwołaniem. Sposób korzystania z prawa do odwołania podany jest w sekcji "Wykonywanie praw zainteresowanej strony". 

  Ewentualna odmowa przez zainteresowaną stronę podania danych osobowych, brak zgody lub jej odwołanie uniemożliwi przetwarzanie danych w wyżej wymienionym celu.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu.

 1. rejestracja w obszarze "MyClem": 2 lata od ostatniego dostępu do obszaru "MyClem";
 2. żądanie wysyłki "Triopsów" (dedykowana sekcja w obszarze "MyClem"): 10 lat od wysyłki "Triopsów";
 3. obszar konkursów (dedykowana sekcja w obszarze "MyClem"): czas przechowywania przewidziany w przepisach dotyczących konkursów z nagrodami, przewidzianych dla określonego konkursu;
 4. zakup zapasów: 10 lat od wysłania zapasów;
 5. "Praca z Nami": okres niezbędny do wyboru kandydata i najwyżej dwa lata od daty wysłania kandydatury;
 6. serwis dla Klientów: 10 lat od zamknięcia teczki udzielenia serwisu.

Po upływie wyżej wymienionego okresu wszystkie dane, w tym konto użytkownika "MyClem", zostaną usunięte. 

Ujawnianie danych  

Dane osobowe mogą zostać ujawnione stronom trzecim, należycie wyznaczonym jako podmioty przetwarzające dane (art. 28 GDPR), które przetwarzają rzeczone dane w imieniu Clementoni S.p.A.

W szczególności dane przetwarzane za pomocą naszej strona są przekazywane do:

 • Beesoft.it S.r.l., z siedzibą przy Via San Giovanni Scafa, 7 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) – Italia (https://www.iubenda.com/privacy-policy/813188/cookie-policy?an=no&s_ck=false), firmy wspomagającej Clementoni S.p.A. w zarządzaniu witryną internetową;
 • Shopify International Limited, z siedzibą w Intertrust Ireland, 2. piętro 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia (link do polityki prywatności: https://www.shopify.com/legal/privacy), która zapewnia infrastrukturę sklepu internetowego Clementoni;
 • Zendesk, Inc., z siedzibą przy 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA, reprezentowana w Europie przez Zendesk International Ltd, z siedzibą przy 1 Grand Parade Dublin 6 D06 R9X8, Irlanda (https://www.zendesk.it/company/customers-partners/privacy-policy/), która zapewnia infrastrukturę dla serwisu obsługi klientów witryny internetowej;
 • Overside srl, z siedzibą przy Via della Repubblica 90 bis, 63822 Porto San Giorgio (FM), Włochy, która zapewnia serwis techniczny dla sekcji naszej witryny internetowej;
 • Talentia Software Italia S.r.l., Via Valtellina, 63, 20159 Milano, Italia (https://www.talentia-software.it/informativa-privacy/), która zapewnia infrastrukturę informatyczną dla obszaru "Praca z Nami".

Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • eksperci techniczni i producenci oprogramowań, które wspomagają Administratora w opracowaniu, konserwacji i utrzymaniu witryny internetowej;
 • firmy świadczące usługi hostingowe dla przetwarzanych danych;
 • firmy, które zarządzają obsługą klienta za pośrednictwem strony internetowej;
 • firmy zarządzające zamówieniami na produkty zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego;
 • firmy świadczące usługi w zakresie księgowości i fiskalne (zarządzanie fakturowaniem i płatnościami);
 • firma zarządzająca przesyłką zamówionych materiałów za pośrednictwem strony internetowej

W celach logistycznych i operacyjnych związanych z usługą hostingową dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza UE, dla których istnieje decyzja podjęta przez Komisję UE o odpowiedniej ochronie, tzn, że zapewniają one odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 GDPR. 

Nie przewiduje się ujawnienia przetwarzanych danych osobowych, ani przekazywania tych danych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

Środki bezpieczeństwa

Dane osobowe będą poddawane przetwarzaniu wyłącznie drogą informatyczną. W tym celu zostaną zastosowane wszystkie procedury zmierzające ku ochronie poufności, integralności i dostępności informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawa zainteresowanej strony

Zgodnie z artykułami 13-21 GDPR, zgodnie z warunkami w nim przewidzianymi, zainteresowana strona może w każdej chwili skorzystać względem Clementoni S.p.A. z następujących prawa:

 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych (patrz sekcja "Cele przetwarzania i podstawa prawna")
 • prawo dostępu (Użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie o przetwarzaniu danych, a także informacje o przetwarzanych danych i otrzymać ich kopię);
 • prawo do sprostowania (Użytkownik może zażądać aktualizacji lub korekty swoich danych osobowych);
 • prawo do usuwania danych (Użytkownik może zażądać skasowania swoich danych osobowych, w przypadkach i na warunkach określonych w art. 17 GDPR); 
 • prawo do przenoszenia danych (w przypadkach i zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 GDPR, Użytkownik ma prawo do otrzymania ich danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i czytelnym przez automatyczne urządzenie oraz, jeżeli jest to technicznie wykonalne, do uzyskania przeniesienia ich bez przeszkód na innego administratora).
 • ograniczenie przetwarzania (Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, w przypadkach, omawianych w art. 18 RBP. W takim przypadku dane mogą być przetwarzane przez Administratora, także w celu ich przechowywania, za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ochrony własnych lub innych praw przed sądem lub ze względu na interes publiczny).
 • prawo do sprzeciwu (Użytkownik, gdy dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym lub uzasadnionym interesie Administratora danych, ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego sprzeciw może być założony bez podania przyczyny). 
 • prawo do złożenia skargi do organu ds. gwarancji (www.garanteprivacy.it).

Korzystanie z praw zainteresowanej strony

W celu skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień, oprócz prawa do wniesienia skargi do Gwaranta w celu ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Clementoni S.p.A. kierując pismo na adres: privacy@clementoni.it

Inspektor ochrony danych (DPO)

Clementoni S.p.A. mianowany Inspektorem ochrony danych zgodnie z art. 37 GDPR (Inspektor Ochrony Danych - Data Protection Officer - D.P.O.).

W sprawie wszelkich wniosków i odnośnie korzystania ze swych praw Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres poczty e-mail:  privacy@clementoni.it lub drogą pocztową na adres: 

Data Protection Officer
Clementoni S.p.A. 
Zona Ind.le Fontenoce scn 
62019 Recanati (MC)
 

Zmiany w tej polityce prywatności

Clementoni S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnej chwili, powiadamiając o tym Użytkowników, którzy mogą odwołać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2018

© CLEMENTONI - All Rights Reserved
Iscritta presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata al n. 67490 REA
P.IVA N. 00092380435 - CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO 5.700.000,00
Country:
Language:

This website or its third party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. If you want to know more, please refer to the Cookie Policy and Privacy Policy.

OK