Puzzle - Privacy Policy

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens en informatie ingevolge artikel 13 en 14 van  EU-verordening 2016/679 (AVG)

Op grond van artikel 13 en 14 van de AVG informeren wij u als volgt wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die door middel van dit formulier worden verstrekt aan Clementoni S.p.A.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke is CLEMENTONI S.p.A., gevestigd te Recanati (Italië), zona industriale Fontenoce, btw-nr. 00092380435, hierna ‘Clementoni’ of ‘Verantwoordelijke’ genoemd.

Categorieën verwerkte gegevens

Clementoni verwerkt de volgende gegevens op basis van het onderstaande formulier:

  1. persoons- en adresgegevens (naam en achternaam, verzendadres)
  2. contactgegevens (telefoonnummers, e-mail)

Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag

De voornoemde gegevens worden verwerkt met als doel het verlenen van assistentie en het toezenden van eventuele ontbrekende puzzelstukjes na aankoop van het desbetreffende product door de klant.

De voornoemde verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de contractuele verplichting van Clementoni ten aanzien van de klant ten gevolge van de aankoop van het product (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG).  Het verstrekken van de voornoemde gegevens is altijd facultatief maar als ze niet worden verstrekt, zal het ontbrekende stukje niet kunnen worden verzonden.

Bewaartermijn voor gegevens

Dit formulier wordt gedurende zes maanden na verzending van de ontbrekende stukjes bewaard en de daarop vermelde gegevens worden gedurende tien jaar in digitale vorm bewaard, ook na verzending van het materiaal, waarna ze worden gewist.

Doorgifte van gegevens 

De persoonsgegevens worden mogelijk doorgegeven aan externe entiteiten die naar behoren zijn benoemd tot verwerkers (artikel 28 van de AVG), die de gegevens verwerken namens Clementoni S.p.A. om bestellingen en het verzenden van het materiaal te beheren.

Er is niet voorzien dat de verwerkte persoonsgegevens worden verspreid, en evenmin dat ze aan derde landen of internationale organisaties worden doorgegeven.

Beveiligingsmaatregelen

De persoonsgegevens worden handmatig en digitaal verwerkt.  Met dat oogmerk zullen alle procedures in werking wordt gesteld die de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens met inachtneming van de geldende regelgeving kunnen beschermen.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene kan, onder de hier genoemde voorwaarden, op grond van artikel 13-21 van de AVG, op ieder moment de volgende rechten uitoefenen ten aanzien van Clementoni S.p.A.:

  • recht van inzage (de Gebruiker heeft het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken, informatie over de verwerkte gegevens te krijgen en om er een kopie van te ontvangen);
  • recht op rectificatie (de Gebruiker mag vragen om zijn of haar persoonsgegevens te actualiseren of te corrigeren);
  • recht op het wissen van de gegevens (zgd. - ‘recht om vergeten te worden’ (de Gebruiker mag vragen om zijn of haar persoonsgegevens te wissen, in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien  in artikel 17 van de AVG);
  • recht op overdraagbaarheid (de Gebruiker heeft, in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien in artikel 20 van de AVG het recht zijn of haar gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en door automatische apparatuur te lezen vorm, en het recht om – indien technisch mogelijk – die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd).
  • beperking van de verwerking (de Gebruiker mag, in de gevallen voorzien in artikel 18 van de AVG, vragen om de verwerking van zijn of haar gegevens te beperken. In dat geval mogen de gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, uitsluitend worden verwerkt  met de toestemming van de betrokkene of voor de bescherming van zijn eigen rechten of de rechten van anderen, in een gerechtelijke procedure of om redenen van algemeen belang).
  • recht van bezwaar de Gebruiker heeft, wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van het algemeen belang of het rechtmatige belang van de Verantwoordelijke, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die samenhangen met hun specifieke situatie. In geval van verwerking om direct-marketingdoeleinden kan het bezwaar zonder motivatie worden uitgeoefend). In geval van verwerking om direct-marketingdoeleinden kan het bezwaar zonder motivatie worden uitgeoefend). 
  • recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (www.garanteprivacy.it).

Uitoefening van de rechten van de betrokkene

Voor de uitoefening van de voornoemde rechten, uitgezonderd het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, kan de Gebruiker per e-mail contact opnemen met Clementoni S.p.A. via privacy@clementoni.it

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Clementoni S.p.A. heeft op basis van artikel 37 van de AVG een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld.

De Gebruiker kan voor ieder verzoek en voor de uitoefening van zijn of haar rechten contact opnemen met de FG door een e-mail te sturen aan privacy@clementoni.it of door een brief te sturen aan:

Data Protection Officer
Clementoni S.p.A. 
Zona Ind.le Fontenoce scn 
62019 Recanati (MC) (Italië)
 

Deze website of haar externe tools maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming wilt intrekken, raadpleegt u Cookie Policy en Privacy Policy.

OK