Privacy

Clementoni S.p.a. vindt de bescherming van de privacy van zijn gebruikers van fundamenteel belang en neemt alle mogelijke maatregelen om die te garanderen. Wij spannen ons voortdurend in om uiterst zorgvuldig en ernstig om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens, vanuit het besef dat onze activiteit hoofdzakelijk gericht is op kinderen en kinderspeelgoed. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij dan ook passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen met inachtneming van de geldende regelgeving. In deze informatie leggen we uit hoe via onze website (www.clementoni.it) verkregen persoonsgegevens van gebruikers worden beheerd, en lichten we toe hoe en waarom die gegevens worden verzameld, gebruikt en verwerkt krachtens artikel 13 en 14 van  EU-verordening 2016/679 (de zogenaamde  AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke is CLEMENTONI S.p.A., gevestigd te Recanati (Italië), zona industriale Fontenoce, btw-nr. 00092380435, hierna ‘Clementoni’ of ‘Verantwoordelijke’ genoemd.

Categorieën verwerkte gegevens

Om op onze website te navigeren, is het niet nodig om zich te registreren en persoonsgegevens te verstrekken.  

Om toegang te verkrijgen tot het beveiligde gedeelte 'MyClem' en de bijbehorende onderdelen ('MyClem' en 'Area Concorsi'), is het wel nodig om zich te registreren en persoonsgegevens te verstrekken.  

Betrokkenen kunnen hun persoonsgegevens ook verstrekken om te solliciteren in het gedeelte 'Lavora con noi' en om informatie en assistentie van onze klantenservice te vragen.  

Gelet op het bovenstaande worden in dit geval door Clementoni de volgende persoonsgegevens op onze website verwerkt:

 1. registratie in het gedeelte ‘MyClem’: persoons- en contactgegevens van de Gebruiker (voornaam, achternaam, e-mail, wachtwoord) en systeemlog, cookies, IP-adres;
 2. verzoek om verzending van 'Triops' (speciaal onderdeel in 'MyClem'): behalve de gegevens sub a, gegevens met betrekking tot het verzendadres voor de 'Triops’;
 3. area concorsi (speciaal onderdeel in ‘MyClem’): behalve de gegevens sub a, gegevens met betrekking tot het verzendadres voor de prijzen, bijkomende gegevens die nodig zijn om de prijsvraag te voltooien, zoals beeldgegevens;
 4. aankoop van navullingen: persoons- en contactgegevens van de Gebruiker (voornaam, achternaam, e-mailadres) en systeemlog, cookies, IP-adres, gegevens met betrekking tot het verzendadres voor de materialen, factureringsgegevens, gegevens met betrekking tot de wijze van betalen;
 5. gedeelte ‘Lavora con Noi’: persoons- en contactgegevens van de sollicitant, foto, gegevens over opleiding, studie en loopbaan, informatie over of de persoon behoort tot beschermde categorieën, bijkomende gegevens die vrijwillig door de sollicitant zijn verstrekt in het CV;
 6. klantenservice: persoons- en contactgegevens.

Wettiging van het verstrekken van gegevens

Wij wijzen erop dat alleen gebruikers van zestien jaar of ouder zich mogen registreren in het gedeelte 'MyClem', toegang krijgen tot een geregistreerd account en, in algemene zin, persoonsgegevens mogen verstrekken via onze website.

Persoonsgegevens van personen jonger dan zestien jaar mogen in overeenstemming met artikel 8 van de AVG alleen worden verstrekt met de toestemming van een van de ouders, de voogd of een andere bevoegde persoon.

Clementoni S.p.A. wijst iedere aansprakelijkheid af voor het geval de Gebruiker onjuiste, niet waarheidsgetrouwe gegevens verstrekt, of gegevens met betrekking tot al dan niet minderjarige derden, namens wie de Gebruiker niet gerechtigd en/of uitdrukkelijk gemachtigd is gegevens te verstrekken of toestemming te geven voor de verwerking.  De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor dergelijk gedrag.

Cookies

Deze website maakt gebruik van bepaalde soorten cookies.  Klik voor meer en uitgebreide informatie over cookies op deze link:  https://www.iubenda.com/privacy-policy/994636/cookie-policy.

Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag

Het verstrekken van de voornoemde gegevens is te allen tijde facultatief en de daarmee samenhangende verwerking vindt plaats voor de volgende doeleinden.

 1. Registratie in het gedeelte ‘MyClem’: 
  • de Gebruiker een maximale spelbeleving bieden met betrekking tot producten van Clementoni door hem of haar toegang te geven tot het beveiligde gedeelte en de speciale onderdelen ('MyClem', 'Area Concorsi') - Doeleinde 1;
  • de gegevens gebruiken voor statistische en profileringsdoeleinden, voor de ontwikkeling, het onderhoud en de verbetering van de producten en onze diensten, en voor het verzenden van informatie, mededelingen en commerciële aanbiedingen  – Doeleinde 2

  De voornoemde verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG), die, voor ieder doeleinde afzonderlijk, wordt gegeven door middel van het speciale digitaal formulier dat op het moment van de registratie wordt weergegeven.  

  De Gebruiker heeft het recht zijn of haar toestemming op ieder moment in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking.  Raadpleeg het gedeelte 'Uitoefening van de rechten van de betrokkene' voor informatie over de manieren waarop het recht tot intrekking kan worden uitgeoefend.  

  Als de betrokkene weigert persoonsgegevens te verstrekken, geen toestemming geeft voor Doeleinde 1 of zijn of haar toestemming intrekt, zal het gedeelte 'MyClem' en de bijbehorende onderdelen niet meer toegankelijk zijn.

  Toestemming voor Doeleinde 2 en 3 is volledig facultatief; als geen toestemming wordt gegeven of als de toestemming later wordt ingetrokken, zal het gedeelte 'MyClem' nog steeds toegankelijk zijn.

 2. Verzoek om toezending 'van Triops’ (speciaal onderdeel in het gedeelte 'MyClem'): 
  • beheer van de verzending van 'Triops' na aankoop van het desbetreffende product door de klant - Doeleinde 3.

  De voornoemde verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de contractuele verplichting van Clementoni ten aanzien van de Klant ten gevolge van de aankoop van het product (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG).  

 3. Area concorsi (speciaal onderdeel in 'MyClem'):
  • controle prijswinnaars en beheer van de verzending van prijzen - Doeleinde 4.

  De voornoemde verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de contractuele verplichting van Clementoni ten aanzien van de winnaar van de prijsvraag (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG) en om te voldoen aan de geldende regelgeving op het gebied van loterijen (artikel 6, lid 1, sub c van de AVG).

 4. Aankoop van navullingen: 
  • beheer van de aankooptransactie van navullingen en de daarmee samenhangende betaling en verzending - Doeleinde 5.

  De voornoemde verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen Clementoni en de klant (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG).

 5. Gedeelte 'Lavora con Noi': 
  • beheer van sollicitaties - Doeleinde 6.

  De voornoemde verwerkingen zijn gebaseerd op toestemming van de Gebruiker (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG), die wordt gegeven door middel van het speciale digitale formulier dat wordt weergegeven wanneer de gegevens worden verstrekt.  

  De Gebruiker heeft het recht zijn of haar toestemming op ieder moment in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking. Raadpleeg het gedeelte 'Uitoefening van de rechten van de betrokkene' voor informatie over de manieren waarop het recht tot intrekking kan worden uitgeoefend. 

  Als de betrokken weigert persoonsgegevens te verstrekken, geen toestemming geeft of zijn of haar toestemming intrekt, mogen de gegevens niet voor het voornoemde doeleinde verwerkt worden.

 6. Klantenservice:
  • beheer van vragen van de klanten - Doeleinde 7.

  De voornoemde verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG), die wordt gegeven door middel van het speciale digitale formulier dat wordt weergegeven wanneer de gegevens worden verstrekt. 

  De Gebruiker heeft het recht zijn of haar toestemming op ieder moment in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking. Raadpleeg het gedeelte 'Uitoefening van de rechten van de betrokkene' voor informatie over de manieren waarop het recht tot intrekking kan worden uitgeoefend. 

  Als de betrokken weigert persoonsgegevens te verstrekken, geen toestemming geeft of zijn of haar toestemming intrekt, mogen de gegevens niet voor het voornoemde doeleinde verwerkt worden.

Bewaartermijn voor gegevens

De persoonsgegevens worden gedurende de onderstaande termijnen bewaard.

 1. registratie in het gedeelte ‘MyClem’: twee jaar nadat voor het laatst toegang is verkregen tot het gedeelte 'MyClem';
 2. Verzoek om toezending 'van Triops’ (speciaal onderdeel van 'MyClem'): tien jaar na verzending van de 'Triops';
 3. area concorsi (speciaal onderdeel in 'MyClem'): bewaartermijn zoals bepaald in de regelgeving op het gebied van loterijen die van toepassing is op de desbetreffende prijsvraag;
 4. aankoop van navullingen: tien jaar na verzending van de 'Triops';
 5. gedeelte 'Lavora con Noi': termijn die nodig is voor het kiezen van de kandidaat, en maximaal twee jaar na verzending van de sollicitatie;
 6. klantenservice: tien jaar na het afsluiten van het servicedossier

Na afloop van de voornoemde termijnen zullen alle gegevens in het ‘MyClem’-account worden gewist.  

Doorgifte van gegevens 

De persoonsgegevens worden mogelijk doorgegeven aan externe entiteiten die naar behoren zijn benoemd tot verwerkers (artikel 28 van de AVG), die de gegevens verwerken namens Clementoni S.p.A.

In het bijzonder worden de via onze website verwerkte gegevens doorgegeven aan:

 • Beesoft.it S.R.L., gevestigd in Via San Giovanni Scafa, 7 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) – Italië (https://www.iubenda.com/privacy-policy/813188/cookie-policy?an=no&s_ck=false), die Clementoni S.p.A. helpt bij het beheer van de website;
 • Shopify International Limited, gevestigd bij Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (link naar privacybeleid:  https://www.shopify.com/legal/privacy), die de infrastructuur levert voor de webwinkel van  Clementoni;
 • Zendesk, Inc., gevestigd in 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, VS, in Europa vertegenwoordigd door Zendesk International Ltd, gevestigd in 1 Grand Parade Dublin 6 D06 R9X8, Ierland (https://www.zendesk.it/company/customers-partners/privacy-policy/), die de infrastructuur levert voor de klantenservice op de website; 
 • Overside S.R.L., gevestigd in Via della Repubblica 90 bis, 63822 Porto San Giorgio (FM), Italië, die technische assistentie verleent voor de onderdelen van onze website;
 • Talentia Software Italia S.R.L., Via Valtellina, 63, 20159 Milaan, Italië (https://www.talentia-software.it/informativa-privacy/), die de computerinfrastructuur levert voor het gedeelte 'Lavora con Noi'.

De persoonsgegevens kunnen daarnaast worden doorgegeven aan de onderstaande categorieën geadresseerden:

 • technisch experts en softwarebureaus die de verantwoordelijke helpen om de website te ontwikkelen, te onderhouden en te verzorgen;
 • leveranciers die de verwerkte gegevens hosten;
 • bedrijven die de klantenservice via de website beheren;
 • bedrijven die de bestellingen beheren van de producten die via de webwinkel worden gekocht;
 • bedrijven die boekhoudkundige en fiscale hulp bieden (facturering en betalingsbeheer);
 • bedrijven die de via de website bestelde materialen verzenden.

Voor logistieke en operationele doeleinden met betrekking tot de hostingdienst kunnen de persoonsgegevens worden doorgegeven aan niet-EU-landen ten aanzien waarvan de EU-commissie een adequaatheidsbeslissing heeft genomen, oftewel die op grond van artikel 46 van de AVG adequate garanties bieden.  

Er is niet voorzien dat de verwerkte persoonsgegevens worden verspreid, en evenmin dat ze aan derde landen of internationale organisaties worden doorgegeven.

Beveiligingsmaatregelen

De persoonsgegevens worden uitsluitend digitaal verwerkt.  Met dat oogmerk zullen alle procedures in werking wordt gesteld die de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens met inachtneming van de geldende regelgeving kunnen beschermen.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene kan, onder de hier genoemde voorwaarden, op grond van artikel 13-21 van de AVG, op ieder moment de volgende rechten uitoefenen ten aanzien van Clementoni S.p.A.:

 • recht tot intrekking van toestemming voor gegevensverwerking (die gedeelte 'Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag')
 • recht van inzage (de Gebruiker heeft het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken, informatie over de verwerkte gegevens te krijgen en om er een kopie van te ontvangen);
 • recht op rectificatie (de Gebruiker mag vragen om zijn of haar persoonsgegevens te actualiseren of te corrigeren);
 • recht op het wissen van de gegevens (de Gebruiker mag vragen om zijn of haar persoonsgegevens te wissen, in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien in artikel 17 van de AVG);
 • recht op overdraagbaarheid (de Gebruiker heeft, in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien in artikel 20 van de AVG het recht zijn of haar gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en door automatische apparatuur te lezen vorm, en het recht om – indien technisch mogelijk – die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd).
 • beperking van de verwerking (de Gebruiker mag, in de gevallen voorzien in artikel 18 van de AVG, vragen om de verwerking van zijn of haar gegevens te beperken. In dat geval mogen de gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, uitsluitend worden verwerkt  met de toestemming van de betrokkene of voor de bescherming van zijn eigen rechten of de rechten van anderen, in een gerechtelijke procedure of om redenen van algemeen belang).
 • recht van bezwaar de Gebruiker heeft, wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van het algemeen belang of het rechtmatige belang van de Verantwoordelijke, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die samenhangen met hun specifieke situatie.  In geval van verwerking om direct-marketingdoeleinden kan het bezwaar zonder motivering worden gemaakt). 
 • recht om een klacht in te dienen bij de  gegevensbeschermingsautoriteit (www.garanteprivacy.it).

Uitoefening van de rechten van de betrokkene

Voor de uitoefening van de voornoemde rechten, uitgezonderd het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, kan de Gebruiker per e-mail contact opnemen met Clementoni S.p.A. via privacy@clementoni.it. 

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Clementoni S.p.A. heeft op basis van artikel 37 van de AVG een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld.

De Gebruiker kan voor ieder verzoek en voor de uitoefening van zijn of haar rechten contact opnemen met de FG door een e-mail te sturen aan privacy@clementoni.it of door een brief te sturen aan: 

Data Protection Officer
Clementoni S.p.A. 
Zona Ind.le Fontenoce scn 
62019 Recanati (MC) (Italië)

Wijzigingen in dit privacybeleid

Clementoni S.p.A. behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid en hierover adequate informatie te verstrekken aan de Gebruikers, die het recht hebben de toestemming die ze hebben gegeven voor de verwerking van de bijbehorende persoonsgegevens in te trekken.  

Laatste update:  20 juli 2018
 

© CLEMENTONI - All Rights Reserved
Iscritta presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata al n. 67490 REA
P.IVA N. 00092380435 - CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO 5.700.000,00
Country:
Language:

This website or its third party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. If you want to know more, please refer to the Cookie Policy and Privacy Policy.

OK